top of page

Danns a' Rathaid

(Dance at the Crossroads)

Cleasaichean: Elspeth Turner is Màiri Nic’IlleMhoire

Tha Anna a' fuireach leatha fhèin agus 's ann ainneamh a bhios i a' bruidhinn ri duin' eile, ach tha rud a' tachairt a tha toirt oirre càirdeas a thogail le tè ris a bheil ceangal tòrr nas dlùithe aice na bha i a' smaoineachadh. 'S e sgeulachd chianail, dhuilich a tha seo mun strì a th' aig dannsair òg ann a Lunnainn sna 50an. A' snìomh ri chèile cuspairean leithid miann faighinn air adhart, sinnsireachd agus sgaradh, tha dàimh ris nach robh dùil a' togail ceann am measg ceòl àlainn Swan Lake.

Chaidh an drama seo a chruathachadh mar pàirt de 'Rudeigin ri Ràdh' le Theatre Gu Leòr. 

‘S e pròiseact ùr a bh’ann a Rudeigin ri Ràdh, ag amas air guthan ùr a bhrosnachadh ann an dràma rèidio.

Ghabh dà-dheug sgrìobhadair Gàidhlig pàirt ann am prògram leasachaidh air a chuir air dòigh le Theatre Gu Leòr agus Alba Cruthachail.

Fhuair ceithir sgrìobhadair an uairsin coimisean dealbh-cluich ùr dràma rèidio deich mionaid a dh’fhaid a chruthachadh. Chaidh na pìosan a craoladh air BBC Rèidio nan Gàidheal 27 - 30 An Giblean 2021.

Cast: Elspeth Turner and Màiri Morrison

Anna lives alone, rarely speaking to anyone else, until something happens that forces her to strike up a friendship with a woman to whom she has a far closer connection that she initially thought. This a melancholy story about the struggle of a young dancer in London in the 1950s weaves together different themes such as the desire to move on, ancestry, and separation, through this unexpected connection, and the beautiful music of Swan Lake.

This radio drama was created and produced as part of 'Something To Say' by Theatre Gu Leòr. Something to Say is a new Gaelic drama project, aiming to bring Gaelic voices to radio drama.

Twelve Gaelic writers attended the development programme Something to Say / Rudeigin ri Ràdh, set up by Theatre Gu Leòr with funding from Creative Scotland.

Four writer were then awarded commissions to write new ten-minute radio dramas. The new pieces were broadcast on BBC Radio nan Gàidheal 27 – 30 April 2021.

bottom of page